Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

Informace o zpracování osobních údajů

 

Chráníme vaše údaje

 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem vašich osobních údajů je:

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 

Základní zásady ochrany osobních údajů

 

Účely zpracování:

Evidence ve školní matrice

Evidence úrazů v knize úrazů

Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném základním vzdělávání

Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení ve škole uplatněno

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí ředitele

Žádost o přestup do školy

Žádost o odklad povinné školní docházky a rozhodnutí ředitele o povolení odkladu

Posudek zdravotní způsobilosti (např. výuka plavání, škola v přírodě, lyžařský výcvik)

Podání žádosti o uvolnění žáka z vyučování

Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy a rozhodnutí ředitele o tomto uvolnění

Žádost o zahájení, rozhodnutí o povolení či ukončení individuálního vzdělávání

Protokol o zkoušce pro individuální vzdělávání a o komisionálním přezkoušení

Záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte

Předávání informací o vzdělávání

Přihláška ke stravování

Přihláška do školní družiny

Ukončení základního vzdělávání

Organizace vědomostních a uměleckých soutěží

Jmenný seznam účastníků pro organizaci zajišťující zájmové kroužky na škole, exkurze, organizátora vědomostních a uměleckých soutěží, testování žáků (např.Scio)

Prezentace školy a zachycení její historie

Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je dáno zákonnou povinností, oprávněným zájmem správce či informovaným souhlasem. Které údaje podléhají informovanému souhlasu (viz Informovaný souhlas).

Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti se předávají osobám pouze na základě zákonné povinnosti. Zveřejnění osobních údajů (např.fotografií, výtvarných děl) je ve smyslu GDPR také předání. V takovém případě bez Vašeho souhlasu zveřejňujeme pouze anonymizované údaje (nelze přidělit subjekt údajů k dílu, fotografii apod.). Při předávání (zveřejňování) osobních údajů žáka zpracovaných na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce se řídíme uděleným souhlasem.

Délka zpracovávání a uchovávání osobních údajů získaných na základě zákonné povinnosti se řídí daným zákonem.  Pokud v zákoně není uvedeno jinak, zpracovávají se údaje po nezbytně nutnou dobu.

 

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům

Škola v rámci evidence osobních údajů v elektronické školní matrice, testování žáků, prezentace na webových stránkách školy a evidence stravného předává osobní údaje společnostem:

AdminIT s.r.o.                                                                                           IČO 27864901

Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.                     IČO 45773688

Česká školní inspekce                                                                               IČO 00638994

GORDIC spol. s r.o.                                                                                   IČO 47903783

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                          IČO 00022985

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s.                                                      IČO 03662039

Veřejná informační služba, spol. s r.o.                                                     IČO 45330344

 

Práva subjektů údajů

 

Právo na přístup 

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

Právo na opravu 

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

 

Právo na výmaz 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence Školy, pokud nastane některý z těchto případů:

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

 

Právo na omezení zpracování 

ukládá Škole omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 

Právo vznést námitky 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu Školy. V případě námitek subjektu údajů má Škola povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost 

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

 

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

elektronickým podáním:

osobně v ředitelně školy (písemná žádost, občanský průkaz)

 

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

 

  1. Přijetí žádosti
  2. Identifikace žadatele
  3. Vyhodnocení žádosti
  4. Rozhodnutí o žádosti
  5. Výkon rozhodnutí
  6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

 

 Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro údajů

• GDPR Služby s.r.o.

• IČO: 28715764

• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

• Odpovědná osoba pověřence

o Eliška Vlčková

o +420 774 948 445

o eliska.vlckova@gdpr-sluzby.cz

 

Slovníček pojmů

Tiskopis — Přijetí požadavku na plnění práv subjektu údajů

Vzor «Informovaného souhlasu školy»

Vzor «Informovaného souhlasu» obecně